Thư viện văn bản pháp luật

!!! Cập nhật văn bản mới nhất, đang có hiệu lực thi hành. 
Click để xem: 

...........

Hoặc có thể xem bên dưới (không cập nhật), sắp xếp như sau: 

Phần 1 là những Bộ luật, luật cơ bản quan trọng nhất. 
Phần 2 là các văn bản hướng dẫn thi hành luật (Nghị định, Thông tư ....) quan trọng, cần biết - chia theo nhóm lĩnh vực.


Phần 1: 

Ban hành
Tên luật
Nội dung
Hiệu lực
CƠ BẢN, QUAN TRỌNG
28-11-2013

------------------


20-11-2014

Quy định về chế độ chính trị, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bộ máy nhà nước …

---------------------------

Quy định về vị trí, chức năng của Quốc Hội
2014

-----------

1-1-2016

Quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).


Quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và trình tự, thủ tục yêu cầu để Toà án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động ; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự tại Toà án; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế ...
1-7-2016

(Ghi chú: BLTTDS 2004 hết hiệu lực, thay thế bởi BLTTDS 2015)
14-11-2008
---------

25-11-2014---------

18-07-2015


Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án, quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành và phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại (sau đây gọi chung là bản án, quyết định); hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và Chấp hành viên; quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự.”

------------------

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13 về thủ tục thi hành án dân sự; hệ thống tổ chức cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự; Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp, Chấp hành viên cao cấp (sau đây gọi chung là Chấp hành viên); Thẩm tra viên thi hành án, Thẩm tra viên chính thi hành án, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án (sau đây gọi chung là Thẩm tra viên); Thư ký thi hành án, Thư ký trung cấp thi hành án (sau đây gọi chung là Thư ký thi hành án); Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự; việc thi tuyển, tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên; thẻ, công cụ hỗ trợ, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và chế độ đối với Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án và người làm công tác thi hành án dân sự.

01-07-2009

Sửa đổi, bổ sung từ ngày 1-7-2015
-------------
01-07-2015

-------------

15-09-2015
21-12-1999
Quy định về tội phạm (tội danh) và hình phạt đối với người phạm tội
1999
sửa đổi, bổ sung 2009
27-11-2015
.....

26-11-2003
Quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng …
1-7-2016
......

01-07-2004
(Hết hiệu lực từ 1-7-2015)
17-06-2010
Quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp.
01-07-2011
18-06-2012----------

1-10-2015
Quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

-----------------------------

Quy định chi tiết một số điều trong Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ
01-05-2013-------------

15-11-2015
29-11-2005
Quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.
01-07-20062
29-11-2013
Quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
01-07-2014
20-06-2012
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.
01-07-2013
DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI

26-11-2014.....

29-11-2005
Quy định về đăng ký doanh nghiệp
....................

Quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.

1-7-2015

...............

01-07-2006

(hết hiệu lực từ 1-7-2015)
26-11-2014


-----------

29-11-2005
Luật Đầu tư 


-------------------
Luật cũ 


Luật đầu tư
Luật đầu tư quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

---------------------
Quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.
1-7-2015


--------------

Hết hiệu lực từ 1-7-2014

01-07-2006
14-06-2005
Quy định về hoạt động và hình thức kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam
01-01-2006
03-12-2004
Quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh.
01-07-2005
19-6-2014


--------------
15-06-2004
Luật phá sản 


---------------------------------------
Luật phá sản

luật này đã hết hiệu lực
 Quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

----------------------------------------------------
Quy định điều kiện và việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản trong thủ tục phá sản; điều kiện, thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thủ tục thanh lý tài sản và tuyên bố phá sản; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu tuyên bố phá sản và của người tham gia giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản.

01-01-2015

-----------------

Hết liệu lực từ 1/1/2015

15-10-2004
17-06-2010
Quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành phán quyết trọng tài.
01-01-2011
26-11-2013
Quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu
01-07-2014
21-06-2012
Quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.
01-01-2013
20-11-2012
Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.
01-07-2013
26-11-2003
Quy định việc thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty nhà nước; Điều chỉnh quan hệ giữa chủ sở hữu nhà nước với người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.
01-07-2004
29-06-2006
Quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản và giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động sản.
01-01-2007
09-12-2000
Quy định và điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
01-04-2001
Sửa đổi, bổ sung 2010

Quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh.


Quy định việc kinh doanh thuốc; đăng ký, lưu hành thuốc; sử dụng thuốc; cung ứng thuốc; thông tin, quảng cáo thuốc; thử thuốc trên lâm sàng; quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc phóng xạ; tiêu chuẩn chất lượng thuốc và kiểm nghiệm thuốc.

03-06-2008
Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.
01-01-2009

Quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.


Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.


Quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

25-11-2009
Quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên
01-07-2010

Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường.

17-11-2010
Quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
01-07-2011

Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

20-06-2012
Quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối với Công đoàn; bảo đảm hoạt động của Công đoàn; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn.
01-01-2013

Quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toán.

29-06-2006
Quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.”
01-01-2007,
Sửa đổi, bổ sung 2010

Quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, về tổ chức và hoạt động của Hải quan.


Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

DÂN SỰ, XÃ HỘI

20-11-2014--------------
25-11-2013
Luật hộ tịch quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch. Thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch, nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam, Luật nuôi con nuôi, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.


--------------------------
Quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân.

01-01-2016
-------------

01-07-2014
11-11-2011
Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo.

01-07-2012
11-11-2011
Quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại.
01-07-2012
24-11-2010
Quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.

01-07-2011
2014
Quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.
01-01-2015
17-06-2010
Quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha mẹ đẻ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc nuôi con nuôi.

01-01-2011

20-11-2014
-------------
29-06-2006

Luật bảo hiểm xã hội 2014
---------------------------------
Luật bảo hiểm xã hội

(Hết hiệu lực)
Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

-----------------------------------------------------

01-01-2016

---------------

Hết hiệu lực từ 1/1/2016

01-01-2007
14-11-2008
Quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.
01-07-2009

Quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.


Quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.Hướng dẫn chi tiết thi hành quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Quy định chi tiết thi hành về điều kiện, tổ chức và hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sức khỏe của cá nhân người lao động hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

29-11-2006
Quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.
01-07-2007

25-11-2014


-------------
29-11-2005


-------------

27-7-2006------------

03-06-2008


Luật nhà ở 


-----------------------------------------
Luật nhà ở

(Luật này đã hết hiệu lực)


Văn bản liên quan:


Nghị quyết 1037/2006 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội

-------------------------

Nghị quyết 19/2008 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội
Quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.
-----------------------------------------------------
Quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở.
Nhà ở theo quy định của Luật này là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân

------------------------------------------------

Về giao dịch dân sự về Nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 có người VN định cư ở nước ngoài (Việt kiều) tham gia

--------------------------

Về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

01-07-2015


------------------
Hết hiệu lực từ 1-7-2015


01-07-2006


-------------

01/09/2006------------

01/09/2009
đến 01/09/2014
13-11-2008
Thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam.
01-07-2009,
Sửa đổi bổ sung 2014
16-06-2014
Quy định nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
01-01-2015

Quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp.


Quy định về phạm vi công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.

20-06-2013
Quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.
01-01-2014

Quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật.


Quy định về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Hội người cao tuổi Việt Nam.


Quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.


Quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; kinh phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại.

CHUYÊN NGÀNH

Quy định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan; hoạt động và bảo đảm hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.


Quy định vềnội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạtđộng nghề nghiệp kế toán.


Quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê và hệ thốngtổ chức thống kê nhà nước:

26-11-2003
Quy định về đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng  
01-07-2004
Có sửa đổi, bổ sung từ 01-07-2014
26-11-2003
Quy định về hoạt động thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên đất liền, hải đảo, vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam
01-07-2004
--------------


24-11-2014

--------------


24-11-2014
Luật thanh tra------------------------------------------

Luật tổ chức Tòa án nhân dân

-------------------------------------------


Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân


Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân.


------------------------------------------------------

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân; về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác trong Tòa án nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân.


------------------------------------------------------

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân; về Kiểm sát viên và các chức danh khác trong Viện kiểm sát nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân
------------------

 01-06-2015


------------------

01-06-2015
20-06-2012
Quy định về giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; hoạt động giám định tư pháp; chi phí giám định tư pháp, chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tư pháp và trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với tổ chức, hoạt động giám định tư pháp.
01-01-2013
20-11-2012
Quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản.
01-07-2013
18-06-2009
Quy định về di sản văn hóa
01-01-2010

Quy định về tổ chức và hoạt động điện ảnh; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh.

29-06-2006
Quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam.
01-01-2007,
sửa đổi bổ sung 2013

Quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.


Quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

16-06-2010
Quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
01-01-2011
16-06-2010
Quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.
01-01-2011

Quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi.

25-11-2013------------23-06-2014


--------------


23-12-2014


Quy định về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật; quản lý thuốc

------------------------------------------------

Quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.
---------------------------------------------------

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát môi trường; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
01-01-2015-----------------


01-01-2015----------------


05-06-2015
18-06-2013
Quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.
01-01-2014

Quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài, từ nước ngoài vào Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ; thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước; các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ.


Quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Quy định việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hoá, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.


Quy định về hoạt động giao thông đường thủy nội địa; các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đối với kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa.


Quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.


Quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người; trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong phòng, chống mua bán người.

2001
Quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.  
1-10-2001,
sửa đổi bổ sung 2013


Một số luật, pháp lệnh quan trọng khác
 1. Luật đặc xá (có hiệu lực từ 1-3-2008)
 2. Luật bảo vệ môi trường (ban hành 2014, có hiệu lực từ 1-1-2015)
 3. Luật bảo vệ môi trường 2005 (Hết hiệu lực từ 1-1-2015)
 4. Luật Di sản văn hóa (ban hành 2001, có hiệu lực từ 1-1-2002)
 5. Luật lưu trữ (ban hành 2011, có hiệu lực từ 1-7-2012)
 6. Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước (ban hành 2000, có hiệu lực từ 4/2001)
 7. Luật công đoàn (ban hành 2012, có hiệu lực từ 1-1-2013)
 8. Luật hoạt động Chữ thập đỏ (ban hành 2008, có hiệu lực từ 1/1/2009)
 9. Pháp lệnh ngoại hối (2005)
 10. Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (2004)
-----------------------

Lưu ý: Danh mục dưới đây hiện nay chúng tôi không cập nhật nữa, mà chuyển qua trang "Tìm văn bản luật theo nội dung"

Phần 2: 

Một số văn bản hướng dẫn thi hành luật quan trọng, cần biết:

Kinh doanh - Thương mại - Đầu tư

Quản lý, quy định chung
 1. Quy định về Luật doanh nghiệp (doanh nghiệp xã hội, con dấu doanh nghiệp ...) - Nghị định 96/2015
 2. Quy định về kinh doanh đa cấp - Nghị định 42/2014
 3. Quy định về Thương mại điện tử - Nghị định 52/2013
 4. Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Nghị định 15/2015
 5. Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế - Thông tư 09/2015/TT-BYT
 6. Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh - Thông tư 25/2014 của Ngân hàng Nhà nước VN (từ 1-1-2014)
 7. Quy định về hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm - Thông tư 16/2014/TT-BTTTT (từ 2-1-2015)
 8. Quy định về việc cấp phép trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ công ty - Thông tư 46/2014/TT-BCA
 9. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp - Nghị định 99/2013
 10. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Nghị định 124/2015
 11. Thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử của doanh nghiệp - Thông tư 12/2013/TT - BCT
 12. Quy định về quản lý website thương mại điện tử - Thông tư 47/2014/TT-BCT (từ 20-1-2015)
 13. Quy định về thủ tục công nhận và hoạt động của Đại lý làm thủ tục Hải quan, thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan - Thông tư 12/2015 - Bộ Tài Chính (từ 15/3/2015)
 14. Quy định về giải thưởng chất lượng quốc gia - Thông tư 17/2011 - Bộ Khoa học và Công nghệ
 15. Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet - Thông tư 24/2015/TT-BTTTT -
 16. Hướng dẫn xử lý tranh chấp tên miền quốc gia .vn - Quyết định 73/QĐ-VNNIC của Trung tâm Internet Việt Nam,
 17. Quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường (Nghị định 10/1995, NĐ 27/2008, QĐ 19/2009/TTg)
 18. Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu - Nghị định 79/2012 và Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL
 19. Quy định về cách ghi nhãn hàng hoá - Nghị định 89/2006
 20. Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp bảo đảm đầu tư; ưu đãi đầu tư; thủ tục đầu tư ... - Nghị định 118/2015
Lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ...
 1. Nghị định 05/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động
 2. Quy định quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động về hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động - Nghị định 05/2015
 3. Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương trong Bộ luật lao động - Thông tư 23/2015/TT-BLĐTXH
 4. Qui định về Bảo hiểm xã hội bắt buộc - Nghị định 115/2015


Dân sự, đời sống xã hội, công dân
 1. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình - Nghị định 126/2014
 2. Quy định về đăng ký khai sinh, kết hôn, đăng ký khai sinh, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ... - Nghị định 123/2015
 3. Quy định về cấp bản sao, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch - Nghị định 23/2015
 4. Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại - Nghị định 75/2012/NĐ-CP
 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007 về xuất nhập cảnh của công dân VN - Nghị định 94/2015
 6. Quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch - Nghị định 158/2005 & Nghị định 06/2012
 7. Quy định về đăng ký xe (ô tô, mô tô ...) - Thông tư số 36/2010/TT-BCA và Thông Tư số 12/2013/TT-BCA Bộ Công An
 8. Thủ tục giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa, quyền tác giả - Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTD
 9. Quy định về xuất cảnh, nhập cảnh - Nghị định 136/2007
 10. Quy định việc mang ngoại tệ, tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh - Thông tư 15/2011/TT-NHNN
 11. Quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện - Nghị định 30/2012/NĐ-CP 
 12. Quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà - Thông tư 46/2011/TT-BCA
 13. Quy chế về tạm giữ, tạm giam - Bộ công an ban hành 2014
 14. Quyết định 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH: Danh mục những nghề, công việc được xem là nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
 15. Cá nhân không được sở hữu hoặc mang theo vũ khí (kể cả vũ khí thô sơ) - Nghị định 25/2012
 16. Về phòng, chống bệnh dại ở động vật (chó. mèo ...) - Nghị định 05/2007 (từ 2/2007)

Hành chính - Nhà nước - Chuyên ngành
 1. Quy định về An ninh hàng không - Nghị định 92/2015
 2. Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ - Nghị định 95/2014
 3. Quy định về cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ -  Thông tư 48/2014/TT-BGTVT
 4. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt - Nghị định 171/2013/NĐ-CP
 5. Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội - Quyết định 52/2014QĐ-TTg
 6. Danh mục các loại di vật, cổ vật bị cấm mang ra nước ngoài (2012)
 7. Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự 2004 (bổ sung chỉnh sửa: 2006, 2009)
 8. Quy định về việc đóng tiền Quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm - Nghị định 94/2014
 9. Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước - Nghị định 33/2002
 10. Quy trình giám định pháp y - Thông tư 47/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 31-12-2013
 11. Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật, và bệnh nghề nghiệp - Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH
 12. Quy định về chế độ lưu trữ tài liệu kế toán - Quyết định 218/2000/QĐ-BTC - Bộ Tài chính
 13. Quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng - Nghị định 72/2013

Văn bản pháp quy của Tòa án nhân dân tối cao
(Lưu ý: Có thể có một số văn bản đã hết hiệu lực)
 1. Quy định về Nội quy phiên tòa - Thông tư 01/2014/TT-CA của Tòa án nhân dân tối cao
 2. Thông tư liên tịch số: 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán
 3. Nghị quyết 01/2013 của HĐTP TANDTC hướng dẫn về án treo
 4. Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thi hành BLTTHS và Luật thi hành án HS về truy nã
 5. Nghị quyết 02/2011 của HĐTP TANDC hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính
 6. Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP của HĐTP TAND TC hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm" của BLTTDS
 7. Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự - Nghị quyết 01/2006 của HĐTP TANDTC
 8. Nghị quyết 01 /2005/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của BLTTDS năm 2004
 9. Nghị quyết 02/2000 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000
---------------------------