Monday, June 15, 2015

Các hình thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh

(Ecolaw.vn) - Các hình thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh cơ bản gồm 2 hình thức chính là qua Tòa án hoặc đến Trọng Tài. Tuy nhiên trong từng trường hợp cụ thể, sẽ có những quy định khác nhau.