Sunday, June 11, 2017

Thay đổi nội dung đăng ký thuế (cty TNHH 2 thành viên trở lên)

Dưới đây là trình tự và hồ sơ thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế, đối với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên - quy định tại Luật doanh nghiệp (2014), Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

(ảnh minh họa)1. Tình huống thực tế:


Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

2. Cơ sở pháp lý:

- Luật doanh nghiệp (2014)
- Nghị định 78/2015/NĐ-CP - về đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT - biểu mẫu, quy định chi tiết Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

3. Cơ quan giải quyết:

- Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/TP.

4. Hồ sơ gồm:


 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

5. Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

6. Kết quả & thời gian giải quyết:


Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. (Quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp và Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP). 

7. Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
........

Click vào đây để tải các mẫu tờ khai: 

(Nguồn: Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, mục: Phụ lục kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT - tải về):