Tuesday, June 6, 2017

Danh sách thành viên công ty hợp danh (biểu mẫu - Phụ lục I-9)

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Trong thành phần hồ sơ có một số văn bản - như "Giấy đăng ký doanh nghiệp", "Danh sách thành viên" ... vv - doanh nghiệp phải làm theo mẫu thống nhất, quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.  

Dưới đây là mẫu Danh sách thành viên công ty hợp danh.

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT quy định về các biểu mẫu dùng trong đăng ký doanh nghiệp (ảnh minh họa)
Bài liên quan: Thủ tục & hồ sơ đăng ký công ty hợp danh.

Ghi chú: biểu mẫu trong bài viết này trình bày mang tính tham khảo. Dưới đây là đường link để tải biểu mẫu về (Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp - tại mục "Phụ lục kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT - tải về")


.................

Phụ lục I-9
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH
STT
Tên thành viên
Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân
Giớitính
Quốctịch
Dântộc
Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức
Vốn góp
Mã số dự án, ngày, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)


Giá trị phần vốn góp[1] (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)
Tỷ lệ (%)
Thời điểm góp vốn
Chữ ký của thành viên[2]
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A.Thànhviên hợp danh


B.Thànhviên góp vốn (nếu có)……, ngày……tháng……năm……
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên)3

[1] Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.
[2] Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.
3 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.