Tuesday, June 6, 2017

Danh sách cổ đông sáng lập (biểu mẫu - Phụ lục I-7)

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Trong thành phần hồ sơ có một số văn bản - như "Giấy đăng ký doanh nghiệp", "Danh sách thành viên" ... vv - doanh nghiệp phải làm theo mẫu thống nhất, quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.  

Dưới đây là mẫu Danh sách cổ đông sáng lập. "Cổ đông sáng lập" là những người đầu tiên góp vốn (cổ phần), thành lập (sáng lập) ra công ty cổ phần. 

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT quy định về các biểu mẫu dùng trong đăng ký doanh nghiệp (ảnh minh họa)Bài liên quan: Thủ tục & hồ sơ đăng ký công ty cổ phần.

Ghi chú: biểu mẫu trong bài viết này trình bày mang tính tham khảo. Dưới đây là đường link để tải biểu mẫu về (Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp - tại mục "Phụ lục kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT - tải về")


.................

Phụ lục I-7
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
STT
Tên cổ đông sáng lập
Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân
Giới tính
Quốc tịch
Dân tộc
Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức
Vốn góp[1]
Mã số dự án, ngày, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)


Tổng số cổ phần
Tỷ lệ (%)
Loại cổ phần
Thời điểm góp vốn
Chữ ký của cổ đông sáng lập[2]
Ghi chú
Số lượng
Giá trị
Phổ thông
……..Số lượng
Giá trị
Số lượng
Giá trị

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


……, ngày……tháng……năm……
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên)3

[1] Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị phần vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có.
[2] Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.
3 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.